Všeobecně závazné podmínky

Podmínky a dojednání pronájmu ve Smlouvě o pronájmu
I.
Všeobecná ustanovení
 1. Pronajímatel je poskytovatelem služby „Zelené kolo“, jehož obsahem je pronájem kol fyzickým osobám.

 2. Účelem této smlouvy je rámcová úprava podmínek nájmu kol pro všechny druhy nájmů a programů poskytovaných nájemcům v rámci služby „Zelené kolo“. Konkrétní podmínky pro jednotlivé druhy programů a nájmů kol jsou umístěné v aplikaci Zelené kolo a na webové stránce www.zelenybicykel.sk. Tyto podmínky určují především výšku nájemného, způsob jeho platby a dobu, po kterou je nájemce oprávněný kolo využívat.

 3. K uzavření jednotlivých nájemních smluv v rámci služby „Zelené kolo“ dochází:

  Právo užívat kolo vzniká nájemci po úhradě dohodnutého nájemného podle jím zvoleného programu. Smluvní strany se zavazují dodržovat veškeré povinnosti, které jim vyplývají z této smlouvy a z podmínek určených pro jednotlivé programy a služby „Zelené kolo“.

 4. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím zvolený program se po jeho ukončení automaticky obnovuje, až dokud si ho nájemce nezmění, nebo nezruší.

 5. Pronajímatel poskytuje službu „Zelené kolo“ jen v sezóně od 21. března do 21. října kalendářního roku. Pronajímatel má právo toto období jednostranně zkrátit v případě dlouhodobě nepříznivého počasí nevhodného pro jízdu na kole, o čemž bude nájemce informovat formou e-mailu, nebo SMS.

 6. Pronajímatel zajišťuje a chrání osobní údaje dle aktuálního zákona. Zpracovávané osobní údaje jsou důvěrné a budou použity výhradně k uskutečnění plnění této smlouvy a nebudou jinak zveřejněny a poskytnuty třetí straně.

II.
Zvláštní podmínky nájmu
 1. Pronajímatel přenechává kolo nájemci na dočasné užívání pro jeho osobní potřebu s tím, že pronajaté kolo může používat pouze nájemce. Nájemce nesmí umožnit užívání kola jiné osobě a to ani v takovém případě, že je tato osoba registrovaná v systému pronajímatele.

 2. Nájemce je oprávněný kolo užívat pouze pro účel, ke kterému je určené, přičemž je povinný dodržovat veškeré platné právní předpisy, zejména předpisy upravující podmínky provozu na pozemních komunikacích. Nájemce je povinný respektovat veškeré platné právní předpisy na úseku cestovní dopravy, stejně jako ostatní platné právní předpisy.

 3. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré sankce, které budou uloženy, příslušným orgánům v důsledku porušení platných právních předpisů ze strany nájemce nebo osob, kterým umožní užívat pronajaté kolo.

 4. Nájemce užívá kolo výlučně na vlastní zodpovědnost. Při každém převzetí a při každém odevzdání kola je povinný zkontrolovat jeho technický stav, zejména funkčnost brzd, stav duší a jejich objem, dotáhnutí kol, pedálů, řídítek. Každý zjištěný nedostatek je nájemce povinný okamžitě nahlásit pronajímateli prostřednictvím webové aplikace a tlačítka „Problémy s kolem?“, nebo telefonicky na čísle provozovatele. Nájemce nesmí kolo používat, pokud by se zjištěný nedostatek mohl používáním ješte zhoršit, nebo pokud by bránil bezpečnému provozu.

 5. Nájemce je povinný užívat kolo tak, aby nedošlo k jeho přetížení, poškození, zničení, nebo odcizení.

 6. Nájemce zodpovídá za jakékoliv škody nebo nemajetkové újmy, které způsobí při užívání kola nebo v souvislosti s ním. V případě, že by byl pronajímatel zavázán uhradit jakoukoliv škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou nájemcem třetím osobám, nájemce je povinný tuto škodu uhradit pronajímatelovi. Pokud takovouto škodu nebo nemajetkovou újmu způsobí osoby, kterým nájemce umožní užívat pronajaté kolo, tak pronajímatelovi zodpovídá za tyto škody a nemajetkové újmy nájemce.

 7. Nájemce je povinnen bezodkladně oznámit pronajímateli každou nehodu, poškození nebo odcizení kola, ke kterému došlo v čase, kdy jej užíval. V takém případě je povinnen poskytnout pronajímateli a orgánům Policejního sboru ČR potřebnou spolupráci při objasňování incidentu.

 8. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli každou škodu, za kterou je zodpovědný.

 9. Nájemce nesmí zasahovat do technického stavu kola, odstraňovat nebo doplňovat jakékoliv technické součásti kola, jako ji zámek, košík, reklamní nosič a reklamní polepy. Výjimkou jsou světelné prvky podle bodu 10 tohoto článku.

 10. Při používaní Zeleného kola v nočních hodinách, resp. v čase tmy, šera, nebo snížené viditelnosti je užívatel povinný být důkladně osvětlený. Světelné prvky nejsou součástí výbavy kola a nájemce je povinnen použít vlastní světla.

 11. Zelená kola jsou prioritně určena na využívání v rámci města. Pokud nájemce cestuje mezi obcí a městem, je povinnen zajistit si cyklistickou helmu.

 12. Nájemce bere na vědomí, že nosnost košíku umístněného na Zeleném kole je max. 3 kg a nosnost kola je max. 120 kg.

 13. Nájemce je oprávněn použít vlastní sedačku pro dítě, přičemž sám zodpovídá za její správnou montáž a používání.

 14. Nájomcovi je prísne zakázaná jazda na bicykli viac ako jednej osobe. V prípade, že bude takáto jazda na bicykli zahliadnutá prenajímateľom osobne, či z kamerových záznamov, prenajímateľ má právo bez upozornenia nájomcu jeho účet zablokovať.

III.
Převzetí a odevzdání kola
 1. Nájemce si může převzít uzamknuté kolo pouze z označených stojanů určených pro Zelená kola. Rozmístění stojanů je uvedené na webové stránce www.zelenybicykel.sk. Zelená kola odstavená na jiných místech jsou zapůjčená jinými užívately, případně připravená na jiné účely.

 2. Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů dle aktuálního zákona.

 3. Nájemce si je vědomý, že kola mohou být vybavená GPS lokalizátorem, který má předcházet jejich krádeži a souhlasí s možnou lokalizací.

 4. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že stojany určené pro Zelená kola jsou sledované kamerovým systémem pronajímatele za účelem ochrany těchto stojanů a odložených kol. Nájemce souhlasí s tím, aby zhotovený obrazový záznam byl použitý při objasňovaní trestného činu, přestupku nebo škodové události.

 5. Odstavené kolo si z označeného stojanu může nájemce odemknout výlučne požadavkem do systému od pronajímatele prostřednictvím čipové karty Zelené kolo, SMS či webové nebo mobilní aplikace Zelené kolo.

 6. Doplňkový lankový zámek nesmí být viditelně ponechán s platným kódem a v čase mimo manipulace je nájemce povinen nastavit na zámku nuly.

 7. Nájemce nesmí měnit kód lankového zámku bez pokynů pronajímatele nebo v rozporu s nimi a naopak je povinen měnit kód podle pokynů pronajímatele, které obdržel prostřednictvím SMS, webové nebo mobilní aplikace Zelené kolo. Nájemce je však oprávněn změnit kód lankového zámku bez pokynu pronajímatele v případě odložení kola při přerušení jízdy v průběhu jeho používání (např. za účelem nákupu). Kód zámku je povinné udržet v tajnosti a zabránit jeho odpozorování.

 8. Nájemce nesmí sdílet svoji čipovou kartu Zelené kolo, nebo přístupové údaje, které by mohly umožnit využívání služby nebo odemknutí kola jiné osobě.

 9. Nájemce je povinen vrátit kolo po ukončení jízdy do stojanů vyhrazených pro Zelená kola. Tento seznam je zveřejněn na webové stránce pronajímatele.

 10. Nájemce je oprávněný převzít si v stejném čase pouze jedno Zelené kolo. Je povinen vrátit ho nejpozději do 12 hodin od převzetí.

 11. “Max. doba pronájmu kola je určena podle aktuálního programu zvoleného nájemcem. V případě přesáhnutí této doby je pronajímatel oprávněný účtovat poplatky dle aktuálního cenníku zveřejněného na webové stránce pronajímatele."

IV.
Smluvní pokuty
 1. Nájemce je povinný uhradit pronajímateli smluvní pokutu 500,- eur v případě porušení svých smluvních povinností, a to pokud:

  1. přenechá kolo k použití jiné osobě,

  2. poskytne jiné osobě svoji přístupovou kartu, nebo přístupové údaje, které ji umožní využívat služby pronajímatele nebo odemknout kolo,

  3. kolo úmyslně poškodí nebo odcizí,

  4. nájemce zasáhne do technického stavu kola, odstraní nebo doplní jakékoliv technické současti kola, jako je zámek, košík, reklamní nosič a reklamní polepy; to se však netýká vlastních světelných prvků nájemců,

  5. nájemce změní kód lankového zámku v rozporu s pokyny pronajímatele nebo bez těchto pokynů, nebo pokud kód zámku nezmění podle pokynů pronajímatele; to neplatí v případě odložení kola při přerušení jízdy v průběhu jeho používání (např. za účelem nákupu),

  6. nájemce po ukončení jízdy nevrátí a neuzamkne podle pokynů pronajímatele kolo do stojanů vyznačených pro Zelená kola.

 2. V případě, že nájemce opakovaně poruší některou ze svých povinností způsobem uvedeným v bodě 1, písm. a), b), d), e) a f) tohoto článku, pronajímatel ho upozorní na toto porušení formou SMS a na to, že při dalším porušení povinností může nájemci zablokovat jeho účet bez náhrady paušálu a odstoupit od této smlouvy. Pokud nájemce i po tomto upozornění znovu poruší některou ze svých povinností, pronajímatel je oprávněný účet nájemci zablokovat bez náhrady zbývajícího kreditu nebo paušálu a odstoupit od této smlouvy.

 3. Pokud nájemce kolo úmyslně poškodí nebo odcizí, pronajímatel je oprávněný i bez předcházejícího upozornění účet nájemci zablokovat bez náhrady zbývajícího kreditu nebo paušálu a odstoupit od této smlouvy.

V.
Zodpovědnost za vady
 1. Pronajímatel zodpovídá za vady poskytnuté služby podle Občanského zákonníku.

 2. Nájemce může uplatnit reklamaci vad služby telefonicky: +421 / 944 / 251 215, nebo e-mailem : info@zelenybicykel.sk.

 3. Pronajímatel je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, v složitých případech nejpozdějí do 3 dní od jejího uplatnění. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní od jejího uplatnění. Po uplynutí 30-denní lhůty na vyřízení reklamace má nájemce právo na odstoupení od smlouvy.

 4. Nájemce má právo se obrátit na pronajímatele se žádostí o nápravu, pokud není spokojený se způsobem, kterým pronajímatel vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud sa domnívá, že pronajímatel porušil jeho práva. Nájemce má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu, pokud pronajímatel na žádost o nápravu odpověděl zamítnutím, nebo na ni neodpověděl do 30 dní ode dne jejího odeslání. Seznam subjektů alternativního řešení sporů je možné najít na webové stránce Ministerstva hospodářství SR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 5. Pronajímatel na svém webovém sídle www.zelenybicykel.sk uvádí i odkaz na platformu řešení spotřebitelských sporů online http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Kontrolní orgán činnosti: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel.: + 421 / 32 / 6400 109.

VI.
Ukončení smlouvy
 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 2. Smlouvu je možné ukončit dohodou, písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany nebo písemným odstoupením od smlouvy.

 3. Výpovědní lhůta je měsíční a začína působit prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpoveď je možné podat z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu.

 4. Pronajímatel může odstoupit od této smlouvy v případech uvedených v čl. VI, bod 2 a 3 této smlouvy. Smlouva se zruší doručením odstoupení nájemci.

 5. Nájemce má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu v lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Toto odstoupení může nájemce podat jednoznačným vyhlášením, např. dopisem zaslaným poštou na adresu pronajímatele, která je uvedena ve čl. I této smlouvy, nebo e-mailem na info@zelenybicykel.sk. Pokud využije nájemce možnost zaslat své odstoupení e-mailem, pronajímatel mu zašle na jeho e-mail potvrzení o převzetí odstoupení. Na tento účel může nájemce použít vzorový formulář na odstoupení od smlouvy, který je zveřejněn na www.zelenybicykel.sk.

 6. Po odstoupení od smlouvy pronajímatel vrátí veškeré platby, které nájemce uhradil v souvislosti s uzavřením smluvy, především nájemné. Platby nájemci budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy pronajímateli bude doručené nájemcovo oznámení o odstoupení od této smlouvy. Úhrada bude uskutečnena stejným způsobem, který nájemce použil při své platbě, pokud nájemce výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Pokud nájemce požádal o zahájení poskytování služeb v průběhu lhůty na odstoupení od smlouvy, má povinnost uhradit pronajímateli cenu za skutečně poskytnuté plnění ode dne, kdy nájemce oznámil své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy pronajímateli.

 7. Výpověď kterékoliv smluvní strany nebo odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele se musí doručit osobně nebo zaslat doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. Výpověď nebo odstoupení od smlouvy se považuje za doručené, i když se odesílateli vrátí jako nedoručené.

 8. Tato smlouva zaniká též ukončením provozování služby „Zelené kolo“ ze strany pronajímatele. Tuto skutečnost pronajímatel oznámí prostřednictvím své webové stránky nebo SMS.

VII.
Závěrečné ustanovení
 1. Smlouva byla uzavřena jako projev svobodné, jednoznačné a vážné vůle smluvních stran, nebyla podepsaná v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

 2. Nájemce prohlašuje, že je způsobilý k uzavření této smlouvy.

 3. Tato smlouva byla vyhotovena v elektronické podobě.

 4. Nájemce si smlouvu řádně přečetl, obsahu smlouvy rozuměl a s jejím obsahem bez výhrad souhlasil, a potvrdil tak autorizací prostřednictvím SMS.

 5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem autorizování.

Přemýšlíte nad bike sharingem i ve Vašem městě? Zanechejte nám svůj kontakt a my Vás navštívíme.