Všeobecne záväzné podmienky

Podmienky a dojednania prenájmu v Zmluve o prenájme
I.
Všeobecné ustanovenia
 1. Prenajímateľ je poskytovateľom služby „Zelený bicykel“, ktorej obsahom je nájom bicyklov fyzickým osobám.

 2. Účelom tejto zmluvy je rámcová úprava podmienok nájmu bicyklov pre všetky druhy nájmov a programov poskytovaných prenajímateľom v rámci služby „Zelený bicykel“. Konkrétne podmienky pre jednotlivé druhy programov a nájmov bicyklov sú upravené na webovej stránke www.zelenybicykel.sk. Tieto podmienky určujú predovšetkým výšku nájomného, spôsob jeho platby a dobu, po ktorú je nájomca oprávnený užívať bicykel.

 3. K uzatvoreniu jednotlivých nájomných zmlúv v rámci služby „Zelený bicykel“ dochádza:

  Právo užívať bicykel vzniká nájomcovi po úhrade dohodnutého nájomného podľa ním zvoleného programu. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú z tejto zmluvy a z podmienok určených pre jednotlivé programy a služby „Zelený bicykel“.

 4. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že ním zvolený program sa po jeho ukončení automaticky obnovuje, až kým si ho nájomca nezmení alebo nezruší.

 5. Prenajímateľ poskytuje službu „Zelený bicykel“ len v sezóne od 21. marca do 21. októbra kalendárneho roka. Prenajímateľ má právo toto obdobie jednostranne skrátiť.

 6. Prenajímateľ zabezpečuje a chráni osobné údaje podľa aktuálneho zákona. Spracovávané osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia tejto zmluvy a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane.

II.
Osobitné podmienky nájmu
 1. Prenajímateľ prenecháva bicykel nájomcovi na dočasné užívanie pre jeho osobnú potrebu s tým, že prenajatý bicykel môže používať len nájomca. Nájomca nesmie umožniť užívanie bicykla inej osobe, a to ani v takom prípade, ak je táto osoba registrovaná v systéme prenajímateľa.

 2. Nájomca musí dosahovať minimálne 15 rokov a je oprávnený bicykel užívať len na účel, na ktorý je určený, pričom je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy, najmä predpisy upravujúce podmienky premávky na pozemných komunikáciách. Nájomca je povinný rešpektovať všetky platné právne predpisy na úseku cestnej dopravy, ako aj ostatné platné právne predpisy.

 3. Nájomca sa zaväzuje uhradiť všetky sankcie, ktoré budú uložené príslušným orgánom v dôsledku porušenia platných právnych predpisov zo strany nájomcu alebo osôb, ktorým umožní užívať prenajatý bicykel.

 4. Nájomca užíva bicykel výlučne na vlastnú zodpovednosť. Pri každom prevzatí a pri každom odovzdaní bicykla je povinný skontrolovať jeho technický stav, najmä funkčnosť bŕzd, stav duší a ich objem, dotiahnutie kolies, pedálov, volantu. Každý zistený nedostatok je nájomca povinný okamžite nahlásiť prenajímateľovi s číslom bicykla prostredníctvom mailu na: info@zelenybicykel.sk, prípadne zaslaním SMS na číslo prevádzkovateľa, alebo telefonicky na čísle prevádzkovateľa. Nájomca nesmie bicykel používať, ak by sa zistený nedostatok mohol používaním ešte zhoršovať, alebo ak by bránil bezpečnej prevádzke.

 5. Nájomca je povinný užívať bicykel tak, aby nedošlo k jeho preťaženiu, poškodeniu, zničeniu, alebo odcudzeniu.

 6. Nájomca zodpovedá za akékoľvek škody alebo nemajetkové ujmy, ktoré spôsobí pri užívaní bicykla alebo v súvislosti s ním. V prípade, že by bol prenajímateľ zaviazaný uhradiť akúkoľvek škodu alebo nemajetkovú ujmu spôsobenú nájomcom tretím osobám, nájomca je povinný túto škodu uhradiť prenajímateľovi. Ak takúto škodu alebo nemajetkovú ujmu spôsobia osoby, ktorým nájomca umožní užívať prenajatý bicykel, tak prenajímateľovi zodpovedá za tieto škody a nemajetkové ujmy nájomca.

 7. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi každú nehodu, poškodenie alebo odcudzenie bicykla, ku ktorému došlo v čase, keď ho užíval. V takom prípade je povinný poskytnúť prenajímateľovi a orgánom Policajného zboru SR potrebnú súčinnosť pri objasňovaní incidentu.

 8. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu, za ktorú je zodpovedný.

 9. Nájomca nesmie zasahovať do technického stavu bicykla, odstraňovať alebo dopĺňať akékoľvek technické súčasti bicykla, ako i zámok, košík, reklamný nosič a reklamné polepy. Výnimkou sú svetelné prvky podľa bodu 10 tohto článku.

 10. Pri používaní Zeleného bicykla v nočných hodinách, resp. v čase tmy, šera, alebo zníženej viditeľnosti je užívateľ povinný byť dôkladne osvetlený. Svetelné prvky nie sú súčasťou výbavy bicykla a nájomca je povinný použiť vlastné svetlá.

 11. Zelené bicykle sú prioritne určené na využívanie v rámci mesta. Ak nájomca cestuje medzi obcou a mestom, je povinný zabezpečiť si cyklistickú prilbu.

 12. Nájomca berie na vedomie, že nosnosť košíka umiestneného na Zelenom bicykli je max. 3 kg a nosnosť bicykla je max. 100 kg.

 13. Nájomca je oprávnený použiť vlastnú sedačku pre dieťa, pričom sám zodpovedá za jej správnu montáž a používanie.

 14. Nájomcovi je prísne zakázaná jazda na bicykli viac ako jednej osobe. V prípade, že bude takáto jazda na bicykli zahliadnutá prenajímateľom osobne, či z kamerových záznamov, prenajímateľ má právo bez upozornenia nájomcu jeho účet zablokovať.

III.
Prevzatie a odovzdanie bicykla
 1. Nájomca si môže prevziať uzamknutý bicykel iba z označených stojanov určených pre Zelené bicykle. Rozmiestnenie stojanov je uvedené na webovej stránke m.zelenybicykel.sk. Zelené bicykle odstavené na iných miestach sú zapožičané inými užívateľmi, prípadne pripravené na iné účely.

 2. Nájomca súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa aktuálneho zákona.

 3. Nájomca si je vedomý, že bicykle môžu byť vybavené GPS lokalizátorom, ktorý má predchádzať ich krádeži a súhlasí s možnou lokalizáciou.

 4. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že stojany určené pre Zelené bicykle sú sledované kamerovým systémom prenajímateľa za účelom ochrany týchto stojanov a odložených bicyklov. Nájomca súhlasí s tým, aby zhotovený obrazový záznam bol použitý pri objasňovaní trestného činu, priestupku alebo škodovej udalosti.

 5. Odstavený bicykel si z označeného stojanu môže nájomca odomknúť výlučne požiadavkou do systému od prenajímateľa prostredníctvom čipovej karty Zelený bicykel, SMS, či webovej aplikácie Zelený bicykel.

 6. Doplnkový lankový zámok nesmie byť viditeľne ponechaný s platným kódom a v čase mimo manipulácie je nájomca povinný nastaviť na zámku nuly.

 7. Nájomca nesmie meniť kód lankového zámku bez pokynov prenajímateľa. Nájomca je však oprávnený použiť kód lankového zámku bez pokynu prenajímateľa v prípade odloženia bicykla pri prerušení jazdy v priebehu jeho používania (napr. za účelom nákupu). Kód zámku je povinný udržať v tajnosti a zabrániť jeho odpozorovaniu.

 8. Nájomca nesmie zdieľať svoju čipovú kartu Zelený bicykel, alebo prístupové údaje, ktoré by mohli umožniť využívanie služby alebo odomknutie bicykla inej osobe.

 9. Nájomca je povinný vrátiť bicykel po ukončení jazdy do stojanov vyznačených pre Zelené bicykle. Tento zoznam je zverejnený na webovej stránke prenajímateľa.

 10. Nájomca je oprávnený prevziať si v rovnakom čase iba jeden Zelený bicykel. Je povinný vrátiť ho najneskôr do 6 hodín od prevzatia.

 11. Max. doba prenájmu bicykla je určená podľa aktuálneho programu zvoleného nájomcom. V prípade presiahnutia tejto doby je prenajímateľ oprávnený bez upozornenia účet nájomcovi zablokovať.

IV.
Zmluvné pokuty
 1. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu 500,- eur v prípade porušenia svojich zmluvných povinností, a to ak:

  1. prenechá bicykel do užívania inej osobe,

  2. poskytne inej osobe svoju prístupovú kartu, alebo prístupové údaje, ktoré jej umožnia využívať služby prenajímateľa alebo odomknúť bicykel,

  3. bicykel úmyselne poškodí alebo odcudzí,

  4. nájomca zasiahne do technického stavu bicykla, odstráni alebo doplní akékoľvek technické súčasti bicykla, ako i zámok, košík, reklamný nosič a reklamné polepy; to sa netýka vlastných svetelných prvkov nájomcu,

  5. nájomca zmení kód lankového zámku v rozpore s pokynmi prenajímateľa alebo bez takýchto pokynov,

  6. nájomca po ukončení jazdy nevráti a neuzamkne podľa pokynov prenajímateľa bicykel do stojanov vyznačených pre Zelené bicykle.

 2. V prípade, že nájomca opakovane poruší niektorú zo svojich povinností spôsobom uvedenom v bode 1, písm. a), b), d), e) a f) tohto článku, prenajímateľ ho upozorní na toto porušenie formou SMS a na to, že pri ďalšom porušení povinností môže nájomcovi zablokovať jeho účet bez náhrady paušálu a odstúpiť od tejto zmluvy. Ak nájomca aj po tomto upozornení znovu poruší niektorú zo svojich povinností, prenajímateľ je oprávnený účet nájomcu zablokovať bez náhrady zostávajúceho kreditu alebo paušálu a odstúpiť od tejto zmluvy.

 3. Ak nájomca bicykel úmyselne poškodí alebo odcudzí, prenajímateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia účet nájomcu zablokovať bez náhrady zostávajúceho kreditu alebo paušálu a odstúpiť od tejto zmluvy.

V.
Zodpovednosť za vady
 1. Prenajímateľ zodpovedá za vady poskytnutej služby podľa Občianskeho zákonníka.

 2. Nájomca môže uplatniť reklamáciu vád služby telefonicky: 0944251215, alebo e-mailom : info@zelenybicykel.sk.

 3. Prenajímateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 dní od jej uplatnenia. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako do 30 dní od jej uplatnenia. Po márnom uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má nájomca právo na odstúpenie od zmluvy.

 4. Nájomca má právo sa obrátiť na prenajímateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prenajímateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že prenajímateľ porušil jeho práva. Nájomca má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak prenajímateľ na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 5. Prenajímateľ na svojom webovom sídle www.zelenybicykel.sk uvádza aj odkaz na platformu riešenia spotrebiteľských sporov online http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Dozorný orgán činnosti: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel.: 032/6400 109.

VI.
Ukončenie zmluvy
 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

 2. Zmluvu je možné ukončiť dohodou, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo písomným odstúpením od zmluvy.

 3. Výpovedná lehota je mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď možno podať z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.

 4. Prenajímateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch uvedených v čl. VI, bod 2 a 3 tejto zmluvy. Zmluva sa zrušuje doručením odstúpenia nájomcovi.

 5. Nájomca má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od jej uzatvorenia. Toto odstúpenie môže nájomca urobiť jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu prenajímateľa uvedenú v čl. I tejto zmluvy, alebo e-mailom na info@zelenybicykel.sk Ak využije nájomca možnosť zaslať svoje odstúpenie e-mailom, prenajímateľ mu zašle na jeho e-mail potvrdenie o prevzatí odstúpenia. Na tento účel môže nájomca použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na www.zelenybicykel.sk.

 6. Po odstúpení od zmluvy prenajímateľ vráti všetky platby, ktoré nájomca uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä nájomné. Platby nájomcovi budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď prenajímateľovi bude doručené nájomcove oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký nájomca použil pri svojej platbe, ak nájomca výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Ak nájomca požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť prenajímateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia odo dňa, kedy nájomca oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy prenajímateľovi.

 7. Výpoveď ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo odstúpenie od zmluvy zo strany prenajímateľa sa musia doručiť osobne alebo zaslať doporučene na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy sa považujú za doručené, aj keď sa odosielateľovi vrátia ako nedoručené.

 8. Táto zmluva zaniká tiež ukončením prevádzkovania služby „Zelený bicykel“ zo strany prenajímateľa. Túto skutočnosť prenajímateľ oznámi prostredníctvom svojej webovej stránky alebo SMS.

VII.
Záverečné ustanovenia
 1. Zmluva bola uzavretá ako prejav slobodnej, určitej a vážnej vôle zmluvných strán, nebola podpísaná v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

 2. Nájomca prehlasuje, že má spôsobilosť na uzatvorenie tejto zmluvy.

 3. Táto zmluva bola vyhotovená v elektronickej podobe.

 4. Nájomca si zmluvu riadne prečítal, obsahu zmluvy porozumel a s jej obsahom bez výhrad súhlasil, na znak čoho ju autorizoval prostredníctvom SMS.

 5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom autorizovania.

Rozmýšľate nad bike sharingom aj vo Vašom meste? Zanechajte nám svoj kontakt a my Vás navštívime.