Общи правила за ползване

Правила и условия за наем в споразумението за наем
I.
Общи договорености
 1. Наемодателят е доставчик на услугата „Зелено колело“, която представлява отдаване под наем на колела на физически лица.

 2. Целта на споразумението е да предостави правила и условия за отдаване под наем на колела и за всички типове програми и пакети, отдавани под наем от наемодателя в рамките на услугата „Зелено колело“. Повече подробности можете да научите през апликацията Зелено колело и на нашия сайт: www.zelenybicykel.sk. Тези специфики определят в частност цените на наем, методите на плащане и продължителността, за която наемателят има право да ползва услугата.

 3. Сключване на индивидуален договор за услугата „Зелено колело“ е осъществен:

  Наемателят може да използва колелото след заплащане на програма по избор. Двете страни по това споразумение се задължават да спазват всички ангажименти, които произтичат от този договор и от условията, определени за физическите лица от тарифата и услугите на „Зелено колело“.

 4. Наемателят признава и се съгласява, че избраната програма за ползване ще бъде автоматично подновявана, докато наемателят не я промени или анулира.

 5. Наемодателят доставя услугата „Зелено колело“ само за периода 21 март до 21 октомври от календарната година. Наемодателят има правото да намали по свое усмотрение този период, ако има продължителни неблагоприятни за каране на колело метеорологични условия. Наемодателят ще информира наемателя за това чрез имейл или SMS.

 6. The lessor secures and protects the personal data according to the current law. The processed personal data are confidential and will be used exclusively for the realization of this agreement and will not be otherwise published and disclosed to a third party.

II.
Специални условия за наем
 1. Наемодателят отдава под наем колелото на наемателя за временно частно ползване. Наемателят не следва да позволява на друго лице да кара колелото, дори и ако това лице е регистрирано в системата на наемодателя.

 2. Наемателят има право да използва колелото само за целите, за които то е предназначено, както и е длъжен да се съобразява със съответното законодателство, особено с пътните правила. Наемателят е длъжен да се съобразява с цялото приложимо законодателство по отношение на транспортния сектор, както и други свързани закони.

 3. Наемателят е длъжен да плати всички глоби, наложени от компетентните власти и произтичащи от нарушения на приложимото законодателство от самия наемател или от други лица, на които наемателят е позволил да използват колелото.

 4. Наемателят използва колелото изключително и само на свой риск, като при всяко вземане и връщане на колелото има задължение да осъществи проверка на техническото му състояние, в частност на спирачките, гумите и налягането им, състоянието на колелата, педалите и кормилото. Наемателят е длъжен да съобщи на наемодателя за проблем от всякакво естество с колелото през Интернет приложението „проблеми с колелото“ или по телефона на номера на наемодателя. На наемателя не се позволява да използва колелото, ако отчетеният проблем може да бъде влошен при последваща употреба или може да препятства безопасната употреба.

 5. Наемателят е длъжен да използва колелото по начин, който да предотврати претоварването му, повредата, унищожението или кражбата му.

 6. Наемателят е отговорен за всяка материална или нематериална повреда, причинена във връзка с използването на колелото. В случай, че наемодателят следва да плати за повреда или нематериална щета, причинена от наемателя на трета страна, то след това наемателят следва да покрие разходите на наемодателя. Ако така повреда или нематериална щета е причинена от трето лице, на което наемателят е позволил да използва колелото, то тя следва да се заплати от наемателя.

 7. Наемателят е длъжен незабавно да извести наемодателя за всякакви видове инциденти, повреди или кражба на колелото, случили се по време на ползването на колелото от наемателя. В такъв случай наемателят е длъжен да сътрудничи на наемодателя и на полицията за изясняване на случая.

 8. Наемателят е длъжен да заплати на наемодателя всяка щета, за която е отговорен.

 9. Наемателят не следва да компрометира техническата изправност на колелото, да добавя или премахва части от него, включително катинара, кошницата, рекламното табло и рекламния стикер. Единственото изключение са светлините, на основание на т.10 от този документ.

 10. Когато използва Зелено колело през нощта, както и в обстановка на тъмнина или намалена видимост, наемателят е длъжен да бъде изцяло осветен. Светлините не са част от оборудването на колелото и затова наемателят е длъжен да използва собствени светлини.

 11. Зелените колела са предназначени да бъдат използвани изключително в града. Ако наемателят пътува в извънградски район, той се задължава да използва предпазен шлем.

 12. Наемателят приема и съзнава, че максималното натоварване на кошницата на колелото е 3 кг, а максималното натоварване на колелото е 120 кг.

 13. На наемателя се позволява да използва собствена детска седалка, но се задължава да носи отговорност за правилното й поставяне и използване.

 14. Nájomcovi je prísne zakázaná jazda na bicykli viac ako jednej osobe. V prípade, že bude takáto jazda na bicykli zahliadnutá prenajímateľom osobne, či z kamerových záznamov, prenajímateľ má právo bez upozornenia nájomcu jeho účet zablokovať.

III.
Вземане и връщане на колелото
 1. Наемателят може да вземе заключено колело само от специалните стоянки на Зелени колела. Картата на стоянките е на разположение на Интернет страницата www.zelenybicykel.sk. Зелени колела, паркирани другаде, в момента се използват от други потребители или са подготвяни за други цели.

 2. The lessee agrees with the processing of personal data under the current law.

 3. На наемателя му е известно, че колелото може да бъде снабдено с GPS локация с цел предотвратяване на кражби и се съгласява, че е възможно да бъде осъществено проследяване на локацията му.

 4. Наемателят е наясно и се съгласява, че стоянките на Зелени колела се наблюдават от видео системи от страна на наемодателя с цел предпазване на стоянките и колелата. Наемателят се съгласява, че записите могат да бъдат използвани в случай на престъпление, опит за престъпление или нанясане на повреда.

 5. Паркираните колела могат да бъдат отключени от обозначените стоянки само през системата на наемодателя със smart карта, SMS или чрез уеб/мобилно приложение.

 6. Допълнителното заключване с кабел и катинар не бива да бъде оставяно така, че да се вижда кодът за заключване, докато колелото не се използва. В такива случаи наемателят е длъжен да поставя кода за заключване на нула.

 7. Наемателят не може да променя заключващия код без инструкции от страна на наемодателя или в противодействие на тези инструкции. Наемателят е длъжен да промени кода в съответствие с инструкциите на наемодателя, получени чрез SMS, уеб приложение или мобилното приложение Зелено колело. Ако наемателят направи пауза в използването на колелото (например, за да пазарува), тогава е възможно кодът за заключване да бъде променен. Кодът за заключване следва да бъде пазен в тайна и да не се позволява да бъде видян.

 8. Наемателят не може да споделя своята Зелено колело смарт карта или да дава достъп до информация, която може да позволи на друго лице да използва услугата или да отключи колелото.

 9. Наемателят е длъжен да върне колелото след използването му на стоянката на Зелени колела. Списъкът със стоянките е публикуван на Интернет страницата на наемодателя.

 10. Наемателят има право да вземе за ползване само едно Зелено колело в рамките на едно и също време и се задължава да го върне не по-късно от 12 часа от началото на ползването му.

 11. Максималното време за наем на колелото се определя от програмния план, който наемателят избира. Ако наемателят надхвърли този период, наемодателят има право да наложи допълнителни такси в съответствие с ценовата листа на Интернет страницата си.

IV.
Глоби по договора
 1. Наемателят подлежи на глоба до 500 евро към наемодателя в случай на нарушаване на клаузите по договора, ако:

  1. разреши използването на колелото от друго лице,

  2. предостави на друго лице достъп до картата или до данните за използване на услугите на наемодателя или отключване на колелото,

  3. преднамерено увреди или открадне колелото,

  4. ако наемателят компрометира техническото състояние на колелото, добави или премахне някакви технически части, като катинара, кошницата, рекламното табло или рекламния стикер. Изключения се позволяват само за светлините,

  5. ако наемателят промени кода на заключващия кабел в противоречие на инструкциите на наемодателя или без наличието на такива инструкции; това не се отнася в случаи на пауза от използване на колелото (напр. за пазаруване),

  6. ако наемателят не върне и не заключи колелото според инструкциите на наемодателя на обозначените стоянки на Зелени колела.

 2. Ако наемателят повторно наруши което и да е от правилата, споменати в т. 1 (a), (b), (d), (e) и (f) от този текст, наемодателят следва да уведоми наемателя за това нарушение чрез SMS. В случай на последващо нарушение на правилата и задълженията, наемодателят може да блокира акаунта на наемателя без последваща компенсация и да се оттегли от договорните отношения.

 3. Ако наемателят преднамерено увреди или открадне колелото, наемодателят има право без предварително известие да блокира акаунта на наемателя без компенсация и да се оттегли от договорните отношения.

V.
Отговорност за повреди
 1. Наемодателят е отговорен за дефекти и недостатъци на предоставената услуга, според указанията на Гражданския кодекс.

 2. Наемателят може да предяви иск към услугата на телефон: +421 (0) 944 25 12 15, или на електронен адрес: info@zelenybicykel.sk.

 3. Наемодателят е длъжен да определи начин за незабавно удовлетворение на иска, като това може да се случи в срок до 3 дни при по-сложни случаи. Уреждането на иска не може да отнема повече от 30 дни. След изтичане на 30-дневния период, наемателят има право да се оттегли от договорните отношения.

 4. Наемателят има право да се свърже с наемодателя с искане за преразглеждане на иска, ако първият не е удовлетворен от начина, по който искът е уреден или счита, че наемодателят е нарушил правата му на наемател. Наемателят има правото да предложи начин за алтернативно разрешаване на спора, ако наемодателят отговори отрицателно на молбата за преразглеждане на иска или не отговори в рамките на период от 30 дни. Списъкът с алтернативни решения на спорове може да бъде намерен на Интернет страницата на Министерство на икономиката на Република Словакия: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 5. Наемодателят също така предоставя връзка на сайта си www.zelenybicykel.sk към платформата за разрешаване на потребителски спорове http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Институт за надзор на дейността: SOI Inspectorate for the Trencin Region, Hurbanova 59, 911 01 Trencin, phone no.: +421 (0) 32 6400 109.

VI.
Прекратяване на договора
 1. Договорът се сключва за неопределен период.

 2. Договорът може да бъде прекратен със съгласие между страните, с писмено предизвестие на която и да е от страните или с писмено оттегляне от договора.

 3. Периодът на известие е един месец и започва на първо число на календарния месец, след календарния месец, в който известието е било връчено на отсрещната страна. Известието може да бъде връчено по всякаква причина или без изрично посочване на причина.

 4. Наемодателят може да се оттегли от договорните отношения в случаите от текст VI, т.2 и т.3 от този договор. Договорът се прекратява с връчване на известие на наемателя.

 5. Наемателят има правото да се оттегли от договорните отношения без да посочва причина за това в срок от 14 дни след сключването му. Наемателят може да направи това с ясно становище, напр. с писмо, изпратено на адреса на наемодателя, посочен в текст I от този договор или по електронна поща на адрес info@zelenybicykel.sk. Ако наемателят използва опцията да се оттегли от договора чрез съобщение по електронна поща, наемодателят трябва да изпрати потвърждение за получаване известието за оттегляне на електронната поща на наемателя. С тази цел, наемателят може да използва предварителна форма за отказ, която е публикувана на www.zelenybicykel.sk.

 6. При прекратяване на договора, наемодателят връща всички заплатени суми, които наемателят е заплатил по отношение на сключване на договора, в частност сумата за наема на колелото. Плащанията към наемателя следва да се осъществят без забавяне, не по-късно от 14 дни след като наемодателят е получил известието за оттегляне на наемателя от договора. Връщането на парите следва да бъде осъществено по същите методи на разплащане, каквито наемателят е използвал, когато е заплатил услугата на наемодателя, без да се начисляват неустойки. Ако наемателят е помолил услугата да започне да му бъде предоставяна по време на периода на оттегляне, то наемателят е длъжен да заплати на наемодателя цената на реално ползваната услугата от датата, на която наемателят е ползвал услугата до момента на оттеглянето му.

 7. Прекратяване на договора от всяка от страните или оттегляне от договорните отношения от страна на наемодателя трябва да бъде съобщено лично или с изпратено известие по електронната поща на другата страна. Известията за прекратяване или оттегляне от договора се считат за доставени, дори когато се връщат към изпращача като „недоставени съобщения“.

 8. Този договор също така изтича в случай на прекратяване на услугата „Зелено колело“ от страна на наемодателя. Това следва да бъде съобщено от наемодателя на Интернет страницата му или чрез SMS.

VII.
Заключителни разпоредби
 1. Това съгласие се сключва като израз на добра, сигурна и сериозна воля на страните, не е сключено по принуда или при открито неблагоприятни условия.

 2. Наемателят заявява, че е в състояние да сключи този договор.

 3. Този договор се сключва в електронна форма.

 4. Наемателят заявява, че е прочел договора надлежно, разбрал е съдържанието му и се съгласява с него без забележки, след което потвърждава това с SMS.

 5. Този договор влиза в сила и става ефективен от момента на потвърждението му.

Мислил ли си за начини за споделяне на колело в твоя град? Остави ни координатите си и ние ще се свържем с теб.