Ogólny zakres uprawnień

Warunki najmu w Umowie Najmu
I.
Postanowienia ogólne
 1. Wynajmujący jest dostawcą usługi "Zielony rower", czyli wypożyczanie rowerów dla osób prywatnych.

 2. Celem tej umowy jest zapewnienie ram dla warunków wynajmu rowerów dla wszystkich rodzajów programów i pakietów dostarczanych przez wynajmującego w ramach usługi "Zielony rower". Więcej szczegółów można znaleźć w aplikacji Zielony rower i na stronie internetowej www.zelenybicykel.sk. Specyfika ta określa w szczególności ceny wynajmu, metody płatności oraz czas, przez jaki najemca jest uprawniony do korzystania z roweru.

 3. Zawierane są indywidualne umowy najmu w ramach usługi "Zielony rower":

  Najemca może korzystać z roweru po zapłacie za wybrany przez siebie program. Obie strony niniejszego porozumienia są zobowiązane do przestrzegania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i warunków określonych dla indywidualnych programów i usług "Zielony rower."

 4. Najemca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wybrany program zostanie automatycznie przedłużony do czasu, kiedy najemca zmieni lub anuluje go.

 5. Wynajmujący zapewnia usługę "Zielonego roweru" tylko w sezonie od 21 marca do 21 października roku kalendarzowego. Wynajmujący ma prawo do jednostronnego skrócenia tego okresu w przypadku długotrwałej, niekorzystnej pogody na jazdę na rowerze. Wynajmujący poinformuje najemcę o tym w wiadomości e-mail lub SMS.

 6. The lessor secures and protects the personal data according to the current law. The processed personal data are confidential and will be used exclusively for the realization of this agreement and will not be otherwise published and disclosed to a third party.

II.
Specjalne warunki najmu.
 1. Szczególne warunki najmu. Wynajmujący wynajmuje rower najemcy do czasowego użytku osobistego. Najemca nie może pozwolić, aby rower był używany przez inną osobę, nawet jeśli osoba ta jest zarejestrowana w systemie wynajmującego.

 2. Najemca jest uprawniony do korzystania z roweru wyłącznie w celu, dla którego jest przeznaczony, i jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów ruchu drogowego. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących transportu drogowego oraz innych obowiązujących przepisów.

 3. Najemca jest zobowiązany do zapłaty wszystkich kar nałożonych przez właściwe organy w wyniku naruszenia obowiązującego ustawodawstwa przez najemcę lub osoby, którym zezwolono na korzystanie z wypożyczonego roweru.

 4. Najemca korzysta z roweru wyłącznie na własne ryzyko, a przy każdym przejęciu i każdym zwrocie roweru wymagane jest sprawdzenie jego stanu technicznego, w szczególności hamulców, opon i ich ciśnienia, dokręcania kół, pedałów i kierownicy. Najemca zobowiązany jest zgłosić wynajmującemu dowolną sprawę za pośrednictwem aplikacji internetowej poprzez przycisk "problemy rowerowe" lub telefonicznie pod numerem wynajmującego. Najemca nie może korzystać z roweru, jeżeli wykryte usterki mogą ulec pogorszeniu w wyniku dalszego użytkowania lub uniemożliwić bezpieczne użytkowanie.

 5. Najemca zobowiązany jest do używania roweru w taki sposób, aby uniknąć jego przeciążenia, uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży.

 6. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub krzywdę wyrządzoną przez rower lub w związku z użytkowaniem roweru. W przypadku, gdy leasingodawca jest zobowiązany do zapłaty szkody lub krzywdy spowodowanej przez najemcę osobom trzecim, najemca jest zobowiązany do zapłaty wyrządzonej mu szkody. Jeżeli szkoda lub krzywda jest spowodowana przez inną osobę, na którą najemca zezwolił na korzystanie z roweru, obowiązek zapłaty za nią spoczywa na najemcy.

 7. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia wynajmującego o wypadku, uszkodzeniu lub kradzieży roweru, który miał miejsce w momencie korzystania przez najemcę. W takim przypadku najemca zobowiązany jest do zapewnienia wynajmującemu i funkcjonariuszom policji wszelkiej niezbędnej współpracy w celu wyjaśnienia zdarzenia.

 8. Najemca jest zobowiązany do zapłacenia wynajmującemu za szkody, za które jest odpowiedzialny.

 9. Najemca nie powinien ingerować w stan techniczny roweru, usuwać ani uzupełniać żadnej części technicznej roweru, w tym zamka, kosza, powierzchni reklamowej i naklejek reklamowych. Jedynym wyjątkiem są światła o których mowa w artykule 10 tego dokumentu.

 10. Podczas korzystania z Zielonego roweru w nocy, w ciemności lub przy ograniczonej widoczności, wymagane jest, aby najemca był dokładnie oświetlony. Światła nie są częścią wyposażenia rowerowego, a najemca zobowiązany jest do korzystania z własnych świateł.

 11. Zielone rowery są przede wszystkim przeznaczone do użytku w mieście. Jeżeli najemca podróżuje między miastami lub wsiami, obowiązany jest skorzystać z kasku rowerowego.

 12. Najemca przyjmuje do wiadomości, że ładowność kosza umieszczonego na rowerze wynosi 3 kg, a maksymalne obciążenie roweru wynosi 120 kg.

 13. Najemca jest uprawniony do korzystania z własnego fotelika dziecięcego, będąc jednocześnie odpowiedzialnym za jego prawidłowy montaż i użytkowanie.

 14. Nájomcovi je prísne zakázaná jazda na bicykli viac ako jednej osobe. V prípade, že bude takáto jazda na bicykli zahliadnutá prenajímateľom osobne, či z kamerových záznamov, prenajímateľ má právo bez upozornenia nájomcu jeho účet zablokovať.

III.
Odbiór i zwrot roweru
 1. Najemca może zabrać zablokowany rower wyłącznie ze specjalnego stojaka na zielone rowery. Mapa stoisk dostępna jest na stronie www.zelenybicykel.sk. Zielone rowery zaparkowane w innych miejscach są wypożyczane przez innych użytkowników lub przygotowywane do innych celów.

 2. The lessee agrees with the processing of personal data under the current law.

 3. Najemca ma świadomość, że rowery mogą być wyposażone w lokalizator GPS, aby zapobiec ich kradzieży i zgadza się z ewentualną lokalizacją.

 4. Leasingobiorca jest świadomy i zgadza się, że stoiska przeznaczone dla Zielonych rowerów są monitorowane przez system wynajmującego leasingodawcy, aby chronić te stoiska i rowery. Leasingobiorca zgadza się, że nagrania mogą być wykorzystane w przypadku przestępstwa, wykroczenia lub uszkodzenia.

 5. Zaparkowany rower można odblokować z oznakowanego stojaka tylko przez system wynajmującego za pomocą smart card, SMS-a lub aplikacji internetowej / mobilnej.

 6. Dodatkowa blokada kabla może nie zostać widocznie pozostawiona z ważnym kodem, a w czasie, gdy rower nie jest używany, najemca jest zobowiązany do ustawienia liczby blokad na zero.

 7. Najemca nie może zmienić kodu blokady kablowej bez instrukcji wynajmującego lub w sprzeczności z takimi instrukcjami. Najemca zobowiązany jest do zmiany kodu zgodnie z instrukcjami wynajmującego otrzymanego za pośrednictwem SMS, internetowej lub mobilnej aplikacji Zielony rower. Jeżeli najemca postąpi w czasie korzystania z roweru (na przykład w celu robienia zakupów), można zmienić kod blokady. Kod blokady musi być utrzymywany w tajemnicy i aby nie był widoczny.

 8. Najemca nie może udostępnić swojej smart card Zielonego roweru, ani danych dostępu, które mogłyby umożliwić innej osobie skorzystanie z usługi lub odblokowanie roweru.

 9. Najemca zobowiązany jest do zwrotu roweru po zakończeniu użytkowania na stanowiska oznaczone dla Zielonych rowerów. Ta lista jest opublikowana na stronie internetowej wynajmującego.

 10. Leasingobiorca jest uprawniony do wzięcia tylko jednego Zielonego roweru jednocześnie i jest zobowiązany do jego zwrotu nie później niż w ciągu 12 godzin korzystania z niego.

 11. Maksymalny czas wypożyczenia roweru określa aktualny program wybrany przez leasingobiorcę. Jeżeli najemca przekroczy ten okres, wynajmujący jest uprawniony do pobierania opłat zgodnie z aktualnym cennikiem opublikowanym na stronie internetowej wynajmującego.

IV.
Kary umowne
 1. Najemca jest zobowiązany do zapłacenia leasingodawcy grzywny w wysokości 500 EUR w przypadku naruszenia zobowiązań umownych, jeżeli:

  1. pozwala na korzystanie z roweru przez inną osobę,

  2. udostępnia innej osobie kartę dostępu lub dane dostępu w celu umożliwienia korzystania z usług wynajmującego lub odblokowania roweru,

  3. celowo uszkadza lub kradnie rower,

  4. najemca narusza wyposażenie techniczne roweru, usuwa lub dodaje części techniczne roweru, takie jak zamek, kosz, przestrzeń reklamowa i naklejki reklamowe, z wyjątkiem własnych świateł najemcy,

  5. najemca zmienia kod blokady kablowej z naruszeniem instrukcji wynajmującego lub bez takich instrukcji lub jeśli kod zamka nie został zmieniony zgodnie z instrukcjami wynajmującego, nie dotyczy to przypadku zatrzymania się podczas korzystania z roweru (np. na zakupy),

  6. najemca nie wraca i nie blokuje roweru zgodnie z instrukcjami wynajmującego na stoiskach oznaczonych dla zielonych rowerów.

 2. Jeżeli najemca wielokrotnie narusza którekolwiek z obowiązków w sposób, o którym mowa w punktach 1 (a), (b), (d), (e) i (f) niniejszego artykułu, wynajmujący powiadamia najemcę o tym przestępstwie za pomocą wiadomości SMS . W przypadku dalszych naruszeń zobowiązań, leasingodawca może zablokować rachunek leasingobiorcy bez odszkodowania i odstąpić od umowy.

 3. Jeżeli najemca celowo uszkodzi lub ukradnie rower, wynajmujący ma prawo bez wcześniejszego powiadomienia zablokować rachunek najemcy bez odszkodowania i odstąpić od umowy.

V.
Odpowiedzialność za wady
 1. Wynajmujący odpowiada za wady usługi świadczonej na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Najemca może zgłosić roszczenie do usług telefonicznie: +421 (0) 944 25 12 15 lub e-mailem: info@zelenybicykel.sk.

 3. Wynajmujący zobowiązany jest do ustalenia sposobu natychmiastowego zaspokojenia roszczenia, w skomplikowanych przypadkach nie później niż w terminie 3 dni. Rozliczenie roszczenia nie może trwać dłużej niż 30 dni. Po upływie 30-dniowego terminu na zaspokojenie roszczenia, najemca ma prawo odstąpić od umowy.

 4. Najemca ma prawo skontaktować się z wynajmującym z wnioskiem o odszkodowanie, jeżeli najemca nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki wwynajmujący zakończył roszczenie lub jeśli najemca uważa, że wynajmujący naruszył prawa najemcy. Najemca ma prawo złożyć propozycję rozpoczęcia alternatywnego rozstrzygania sporów, jeżeli wynajmujący zareagował negatywnie na wniosek o sprostowanie lub nie odpowiedział w terminie 30 dni. Lista alternatywnych podmiotów rozstrzygania sporów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 5. Wynajmujący na stronie www.zelenybicykel.sk udostępnia również link do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Organ nadzorczy ds. działalności: Inspektorat SOI dla okręgu Trenczyn, Hurbanova 59, 911 01 Trencin, nr tel .: +421 (0) 32 6400 109.

VI.
Wypowiedzenie umowy
 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie, pisemnego zawiadomienia obu stron lub pisemnego odstąpienia od umowy.

 3. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zawiadomienie zostało dostarczone drugiej stronie. Zawiadomienie może zostać złożone z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny.

 4. Wynajmujący może odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach, o których mowa w artykule VI punkt 2 i 3 niniejszej umowy. Umowa zostaje anulowana poprzez doręczenie zawiadomienia najemcy.

 5. Najemca ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Najemca może złożyć rezygnację przez wyraźne oświadczenie, np. listem przesłanym na adres wynajmującego, o którym mowa w artykule I niniejszej umowy, lub pocztą elektroniczną na adres info@zelenybicykel.sk. Jeżeli najemca skorzysta z opcji przesłania rezygnacji drogą elektroniczną, wynajmujący prześle potwierdzenie na podany adres e-mail. W tym celu najemca może użyć szablonu do wycofania, opublikowanego na stronie www.zelenybicykel.sk.

 6. Po rozwiązaniu umowy wynajmujący zwraca wszystkie płatności, które najemca zapłacił w związku z zawarciem umowy, w szczególności czynsz. Płatność na rzecz najemcy zostanie zwrócona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez wynajmującego zawiadomienia o odstąpieniu. Zwrotu dokonuje się w taki sam sposób, jaki najemca użył przy płaceniu na rzecz wynajmującego, jeżeli najemca wyraźnie nie zgadza się z tą metodą płatności, bez ponoszenia opłat dodatkowych. Jeżeli najemca wystąpił o świadczenie usług w okresie odstąpienia od umowy, najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wynajmującego ceny za usługi faktycznie świadczone od dnia, w którym najemca zawiadomił o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy na rzecz wynajmującego .

 7. Wypowiedzenie przez jedną ze stron lub odstąpienie od umowy przez wynajmującego musi być doręczone osobiście lub przesłane na adres drugiej strony wskazanej w tytule umowy. Wypowiedzenie lub wycofanie są uważane za doręczone, nawet jeśli są zwracane do nadawcy jako niemożliwe do dostarczenia.

 8. Umowa wygasa również w wyniku zakończenia przez leasingodawcę usługi "Zielonego roweru". Jest to ogłaszane przez leasingodawcę na stronie internetowej lub za pośrednictwem wiadomości SMS.

VII.
Postanowienia końcowe
 1. Umowa została zawarta jako wyraz wolnej, określonej i poważnej woli stron, nie została podpisana pod przymusem lub w warunkach zdecydowanie niekorzystnych.

 2. Najemca oświadcza, że jest w stanie zawrzeć tę umowę.

 3. Niniejsza umowa została sporządzona w formie elektronicznej.

 4. Leasingobiorca dokładnie zapoznał się z umową, zrozumiał treść umowy i zgadza się z jej treścią bez zastrzeżeń, a następnie autoryzował ją SMS-em.

 5. Niniejsza umowa wchodzi w życie i obowiązuje w dniu jej autoryzacji.

Co myślisz o udostępnianiu rowerów w swoim mieście? Zostaw nam swój kontakt, a my skontaktujemy się z Tobą.